PUBLIKÁCIE - Ornis s.r.o. // Pre vtáky a ľudí

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PUBLIKÁCIE

Vtáctvo Trenčína: Atlasová monografia zachytávajúca vývoj vtáčích populácií na území mesta Trenčín za posledných 11 rokov v kontexte intenzívnych krajinno-ekologických zmien, ktoré tu nastali. Naznačuje úbytok vhodných biotopov a odporúča environmentálne šetrný urbanizmus v ďalšom rozvoji mesta, tiež citlivé riešenie konfliktných situácií v dôsledku synantropizácie niektorých vtáčích druhov. Publikácia je súčasne odborná a využititeľná pri rozhodovaní kompetentných, a súčasne aj ľahko čitateľná a dostupná bežnej verejnosti, ktorá hľadá pri presadzovaní verejných záujmov v ochrane prírody dostupný zdroj argumentácie. Publikáciu vydala SOS/BirdLife Slovensko a je dostupná aj v online verzii

Vtáky v meste: Populárno náučná publikácia, ktorá sa zaoberá problematikou synantropizácie druhov a spolunažívania človeka s vtáctvom. Vysvetľuje význam metského prostredia pre existenciu vybraných druhov, ako a prečo sa môže stať mesto smrteľnou pascou a ako mu pomôcť. Mesto sa tu chápe ako ekosystému, kde platia rovnaké pravidlá a zákonistosti ako v ktoromkoľvek inom prírodnom ekosystéme. Publikácia je k dispozícii u nás v Trenčíne, prípadne v bratislavskej kancelárii SOS/BirdLife Slovensko (www.vtaky.sk).


OCHRANA VTÁCTVA MESTSKEJ ZELENE Príručka dobrej praxe pri výrubových konaniach, ošetrovaní drevín a údržbe zelene:  Vtáky hniezdia v mestskom prostredí už od čias prvých miest. Niektoré druhy sa mu v procese synantropizácie prispôsobujú, väčšina vtáčích druhov tu však naopak mizne. Príčin je viacero, no jednou zo zásadných je rýchly úbytok zelene a nešetrné zásahy do nej. Cieľom príručky je, v uvedenom kontexte, zhrnúť dlhoročné skúsenosti pri ochrane vtáctva mestskej zelene do niekoľkých zásad a vhodných postupov pri jeho ochrane so zreteľom na druhy, ktoré hniezdia v mestskej zeleni. Ide o praktickú pomôcku určenú pracovníkom štátnej správy, samosprávy, „údržbárskym“ firmám, arboristom, dendrológom, ale aj bežnej verejnosti, ktorá si všíma negatívne zmeny okolo nás. Je dostupná v online verzii

Staršie publikácie

Jambor, R., 1997: Kam dnes speje ochrana prírody? Vtáčie správy 1: ?.

Jambor, R., 1997: História príčin ohrozenia slovenskej populácie dropa veľkého (Otis tarda) a stav jeho počtu od roku 1900 do roku 1995; Stredoškolská odborná činnosť, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, ? pp.

Jambor, R., 1998: Odsúdený na zánik? Vtáčie správy 1-2: ?.

Jambor, R., 1998: Vtáčie búdky. Poľovníctvo a rybárstvo, 3: ?.

Jambor, R., 1999: Zemník Trenčianske kaskády a jeho význam z ornitologického hľadiska. Stredoškolská odborná činnosť, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, ? pp.

Jambor, R., 1999: Trenčianske kaskády a ich význam z ornitologického hľadiska. Chránené územia Slovenska, 41: 17 – 19.  

Jambor, R., 2000: Ornitofauna štrkovísk. Stredoškolská odborná činnosť, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, 22 pp.

Jambor, R., 2000: Sokoliarstvo-názory a fakty. Vtáčie správy 1: ?.

Jambor, R., 2000: Štrkoviská-šanca pre vtáctvo. Vtáčie správy, 2: ?.

Jambor, R., 2002: Avifauna štrkoviska „Trenčianske kaskády“ (západné Slovensko). Tichodroma, 15: 34 – 43. 

Jambor, R., 2003: Vtáky trenčianskeho úseku Váhu. Chránené územia Slovenska, 57: 28 – 31.

Jambor, R., 2005: Vtáky navrhovaného CHVÚ Dubnické štrkovisko. p. 29 – 31. In: Sirotiak, M. (edit): Zborník Študentskej vedeckej konferencie, Prif UK v Bratislave, Environ.sekcia, 198 pp.

Jambor, R., 2006: Avifauna Trenčianskeho luhu a priľahlého úseku rieky Váh – súčasný stav poznatkov. p. 28 – 29. In: Kropil, R., (edit): Aplikovaná ornitológia 2005 a 2006. Zborník abstraktov zo 17. a 18. stredoslovenskej ornitologickej konferencie. Zvolen, 52 pp.

Jambor, R., 2006: História a budúcnosť rieky Váh na území Trenčína. Enviromagazín 2: p.12.

Jambor, R., Nuhlíčková, S., 2006: Historický vývoj avifauny rieky Váh a jej povodia na území Trenčína. Zborník Študentskej vedeckej konferencie, Prif UK v Bratislave, Environ.sekcia, p. 224 – 226.

Jambor, R., 2007: Čo je to bioakumulácia? Vtáčie správy, 3: 13.

Jambor, R., 2008: Váha pôsobenia antropických faktorov na riečny ekosystém s využitím vtáctva ako indikátora. Diplomová práca, Prif UK v Bratislave, 79 pp. Školiteľ: M. Bohuš

Jambor, R., 2008: Ornitocenózy antropicky ovplyvňovaného riečneho ekosystému. p. 20. In: Stloukal, E., Kautman, J. (eds): Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. feriancove dni – zborník abstraktov. Faunima, Bratislava, 54 pp.

Jambor, R., Nuhlíčková, S., 2008: Zimovanie vodného vtáctva na dvoch vybraných úsekoch rieky Váh. Zborník Študentskej vedeckej konferencie, Prif UK v Bratislave, Environ.sekcia, p. 199 – 201.

Jambor, R, 2009: Bird communities of a river ecosystem influenced by human. Folia faunistica Slovaca, 14 (8): 47-58.

Jambor, R, 2009: Využitie poznatkov o vtáctve pri posudzovaní vplyvu výstavby cestnej komunikácie na životné prostredie. p. 17 – 18. In: Kropil, R., Lešo, P. (eds): Zborník abstraktov Aplikovaná ornitológia 2009. Zvolen, 20 pp.

Jambor, R., Chudý, A., Chudý, S., 2009: Zimovanie vodného vtáctva na rieke Váh pri Trenčíne v rokoch 2001 až 2009. Zborník abstraktov z konferencie 15. Feriancove dni 2009, 26.11.2009. Faunima, Bratislava, p. 24.

Jambor, R., 2010: Hodnotenie potenciálneho dopadu výstavby cestnej komunikácie na vtáčie spoločenstvá lesoparku Brezina. Zborník Študentskej vedeckej konferencie, Prif UK v Bratislave, Environ.sekcia, p. 1387 – 1392.

Jambor, R., 2010: Autekológia vybraných vtáčích druhov vo vysokohorskom prostredí Slovenska. Písomná práca k dizertačnej skúške. Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 47 pp. Školiteľ: Ľ. Kocian

Jambor, R., 2010: Vplyv počasia na hniezdenie vysokohorských druhov vtákov. Vtáky, jeseň 2010, p. 6.

Baláž, M., Jambor, R., 2010: K hniezdnej biológii ľabtušky vrchovskej (Anthus spinoletta) v subalpínskom stupni Malej Fatry. p. 13 – 14. In: Stloukal, E., (edit) Feriancove dni 2010 – zborník abstraktov. Bratislava, 62 pp.

Jambor, R., 2011: Druhové bohatstvo avifauny Trenčína a širšieho okolia v rokoch 1996 až 2010. p. 320 – 325. In. Galamboš, M., Džugasová, V, (eds): Zborník Študentskej vedeckej konferencie, sekcia Biológia, Prif UK v Bratislave, 1774 pp.

Jambor, R., 2011: Vtáčie spoločenstvá lesoparku Brezina (Trenčín). Folia faunistica Slovaca, 16 (3): 127–138.

Jambor, R., 2011: Príspevok k poznaniu hniezdnej biológie vrchárky modrej (Prunella modularis) vo vysokohorskom prostredí Malej Fatry. p. 12. In: Stloukal, E., (edit): Zborník abstraktov z konferencie 16. Feriancove dni 2011, 24.11.2011. Faunima, Bratislava, 34 pp.

Jambor, R., Baláž, M., Kocian, Ľ., 2011: Príspevok k poznaniu hniezdnej úspešnosti vrchárky modrej (Prunella modularis) vo vysokohorskom prostredí Malej Fatry. Tichodroma, 23: 7 – 12. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky